Czyszczenie i kontrola

Tegoroczny sezon grzewczy już rozpoczęty. Niestety po raz kolejny pokazał jak wiele występuje zaniedbań i niedociągnięć w zakresie właściwej dbałości o przewody kominowe tj. dymowe, spalinowe i wentylacyjnych. Negatywnym i smutnym efektem tego stanu rzeczy są bardzo często zatrucia tlenkiem węgla oraz pożary sadzy w kominie.

W związku z tym pojawiają się pytania jak często i kto powinien czyścić i kontrolować kominy. Odpowiedzi należy poszukiwać w obowiązujących przepisach.

Rozważania należy rozpocząć od ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm). Ustawa ta określa i normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, i utrzymaniem obiektów budowlanych. Określa także zasady działania organów administracji publicznej w tych zakresie.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (…).

Artykuł 5 ust. 2 w/w ustawy nakłada na nas obowiązek użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym(…).

Art. 62. 1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników   

 b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

    c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);(…).

3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620 wydał w dniu 7 czerwca 2010 r. rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719). W rozdziale 7 określa ono wymogi odnośnie instalacji i urządzeń technicznych. Z punktu widzenia przedmiotu naszych rozważań najistotniejszy jest par. 34:

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

               

Osoba, na której ciążą zobowiązania określone prawem w przytoczonym zakresie, nieprzestrzegająca ich, naraża się na sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (jednolity tekst  Dz. U. z 2018  poz.618 z późn. zm).

Zgodnie z art. 82 § 2. cyt. ustawy „kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających m.in. na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Od dbałości o przewody kominowe bardzo często zależy nasze zdrowie i życie, dlatego też powierzajmy wykonywanie tych czynności osobom posiadającym niezbędną wiedzę, sprzęt i kwalifikacje.

Po co czyścić kominy?

Przede wszystkim po to, żeby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których zachodzi proces spalania. Czyszczenie sprawia, że ciąg jest lepszy, zapobiega uszkodzeniu komina, do którego może dojść np. w sytuacji zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Kończy się to zwykle uszkodzeniem komina. Zanieczyszczony komin może być także przyczyną złego spalania paliwa i powstawania trującego czadu.

Kiedy sprawdzać przewody kominowe?

Pewnie każdy moment jest dobry, jednak najbardziej właściwy to czas przed sezonem grzewczym. Komin sprawdzony przez fachowców daje gwarancje bezpieczeństwa mieszkańców.

Opracowanie: asp. Mateusz Dymarski

Zdjęcia: Internet

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd