EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Niezawodny komin = bezpieczny dom

W poniedziałek 30 listopada 2015 roku w świetlicy KP PSP w Krotoszynie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli kominiarze z terenu powiatu krotoszyńskiego.

W czasie spotkania omówiono zagrożenia płynące z nieszczelnych kominów. Pochylono się także nad obowiązującymi przepisami i normami, które narzucają dbałość o przewody kominowe.

Sprawy związane z dbałością o przewody kominowe regulują dwa przepisy. Pierwsza regulacja prawna to Rozporządzenie Ministra Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/,  Paragraf 34.1. mówi, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w okresach ich użytkowania: 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. 2. Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące, 3. Od palenisk opalanych paliwem gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy. W praktyce oznacza to iż czas pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem nie powinien przekroczyć odpowiednio: miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, a dokument potwierdzający wykonanie czynności kominiarskich wystawiony przez kominiarza powinien ściśle określać datę wykonania usługi i datę kolejnego czyszczenia oraz powinien zawierać pieczątkę i podpis kominiarza .

Drugi dokument to Art. 62 ust.1 pkt. 1 C Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm./. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te również powinny być potwierdzone dokumentem, w którym znaczona będzie data wykonania kontroli oraz data następnej kontroli oraz powinien zawierać pieczątkę i podpis kominiarza.

W roku 2015 strażacy 20 razy wyjeżdżali do palącej się sadzy w kominach. Przyczyna jest zawsze ta sama – nagromadzenie sadzy. Jeśli dojdzie do pożaru sadzy może także dojść do pęknięcia komina co może spowodować rozprzestrzenienie się pożaru na pomieszczenia sąsiadujące z przewodem kominowym, może także dojść do powstania tlenku węgla – śmiertelnego czadu – który, może spowodować śmierć. A zatem czy warto ryzykować zdrowiem, życiem naszym i naszych najbliższych?? Czy warto ryzykować utratą dorobku całego życia?? Na te pytania każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Spotkanie prowadził Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie bryg. Mariusz Przybył oraz funkcjonariusze pionu kontrolno rozpoznawczego: mł. bryg. Janusz Kalak i asp. sztab. Sławomir Piduch.

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: st. str. Szymon Kujawa

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd